www.pks.legnica.pl
Wynajem Autobusów - Warunki Najmu


>>Pobierz formularz zamówienia<<

WARUNKI NAJMU AUTOKARU
 1. PKS "TRANS-POL" Sp. z o. o. najmuje pojazdy do celów wycieczkowych i innych tylko na podstawie, złożonego na piśmie, przyjętego zamówienia.

 2. Najemca zobowiązany jest złożyć na piśmie zamówienie z podaniem: liczby osób do przewozu, daty, godziny, miejsca podstawienia i zwolnienia pojazdu, określić trasę przejazdu w dniach, podać sposób uregulowania należności oraz wskazać imiennie osobę upoważnioną do wydawania kierowcy dyspozycji zgodnie z zamówieniem i warunkami najmu.

 3. Należność przypadającą za najem pojazdu należy uiścić w/g stawki kilometrowej, za rzeczywistą liczbę kilometrów przebytą przez pojazd, w/g stawki godzinowej za każdą rozpoczętą godzinę najmu lub w/g ceny umownej (ryczałt). Kilometry i czas trwania przewozu liczone są od momentu wyjazdu autokaru z bazy PKS do momentu powrotu na bazę.

 4. W przypadku przekroczenia czasu pracy lub przebiegu pojazdu ustalonego w zamówieniu PKS zastosuje dodatkowe opłaty.

 5. Najemca opłaca koszty parkingów i opłaty drogowe.

 6. W przypadku odwołania zamówionego i opłaconego autobusu , PKS zwraca uiszczoną kwotę po potrąceniu 10 % z tytułu kosztów manipulacyjnych.

 7. Kierowcę obowiązuje Ustawa o czasie pracy kierowców , Umowa AETR oraz Prawo o ruchu drogowym.
 8. Najemca zapewnia i opłaca kierowcy (kierowcom) noclegi podczas wyjazdów wielodniowych.

 9. Bagaż osób przewożonych nie powinien przekraczać 20 kg na jedno miejsce siedzące w pojeździe.

 10. Osoby korzystające z pojazdu obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych. W przypadku uszkodzenia bądź zanieczyszczenia pojazdu z winy najmującego zobowiązany jest on do przywrócenia pojazdu do stanu w jakim był w momencie podstawienia lub pokrycia kosztów poniesionych strat.

 11. Kierowcy nie wolno stawiać żądań, które byłyby sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

 12. Osoba dysponująca pojazdem potwierdza kierowcy swym podpisem wykonanie zadania w zleceniu najmu pojazdu i karcie drogowej, które stanowią podstawę do ostatecznego rozliczenia za wykonaną usługę pomiędzy PKS a Najemcą.

 13. Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe między PKS a Najemcą rozpatruje sąd właściwy dla siedziby PKS.

 

www.pks.legnica.pl
Paweł Miszczuk | Copyright © PKS "TRANS-POL" Sp. z o. o.