www.pks.legnica.pl
Ulgi

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 25 października 2002 r.
w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
(Dz. U. Nr 179, poz. 1495 z dnia 29 października 2002 r. z późn. zm.)

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokumentem poświadczającym uprawnienie dziecka w wieku do 4 lat do korzystania, na podstawie biletów jednorazowych, z ulgi:

1)  100% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego;

2)  100% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, jeżeli dziecko nie korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia;

3)  78% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, jeżeli dziecko korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia

- jest dokument stwierdzający wiek dziecka.

2. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie dziecka w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do korzystania z ulgi 37 % - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są odpowiednio:

1) dokument stwierdzający wiek dziecka;

2)  zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej;

3) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego.

§ 2.  Użyte w rozporządzeniu określenie "osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji" oznacza osobę, o której mowa w art. 1a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

§ 3.  Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi 95% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, są dla:

1)  opiekuna lub przewodnika towarzyszącego w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji - jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, o których mowa w § 7 ust. 1;

2)  przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niewidomej albo dla psa - przewodnika - jeden z dokumentów osoby niewidomej, o których mowa w § 8.

§ 4. 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do korzystania z ulgi 78% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są odpowiednio:

1)  dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,

b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,

c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2;

2) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,

b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,

c) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,

d) wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

e) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

2. Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w ust. 1, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

1)  termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;

2)  potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

§ 5. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie jednego z rodziców lub opiekuna dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do korzystania z ulgi 78% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, w relacjach określonych w § 4 ust. 1, na podstawie biletów jednorazowych, są:

1)  dokumenty dziecka określone w § 4 ust. 1 i 2 - jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;

2)  zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie), o którym mowa w § 4 ust. 2 - jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

§ 6. 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie emerytów i rencistów oraz ich współmałżonków, na których pobierane są zasiłki rodzinne, do korzystania z dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, są zaświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, wydawane przez:

1)  terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

2)  regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ "Solidarność";

3)  Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce "Solidarność Weteranów Pracy";

4)  Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Solidarność - 80";

5)  wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;

6)  Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów "Weterani Pracy";

7)  oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych;

8)  zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego;

9)  okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego;

10) Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli;

11) Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego "Solidarność" im. Księdza Jerzego Popiełuszki;

12) zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej;

13) oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego;

14) terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej

- dla osób uprawnionych należących i nienależących do tych organizacji.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

§ 7. 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji do korzystania z ulgi:

-  49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej,

-  37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji przyspieszonej i pospiesznej,

na podstawie biletów jednorazowych, są odpowiednio:

1)  wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;

2)  wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa;

3)   wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;

3a) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;

4)  zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

5)  wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;

6)  wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;

7)  zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

8) legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;

9) legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministrowi Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;

10) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7 i 9, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

§ 8. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niewidomych, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, do korzystania z ulgi 37 % - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są:

1)  dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-9, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku;

2) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności - "04-O", wystawiona przez uprawniony organ.

§ 9. 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniów, studentów oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do korzystania z ulgi:

1) 37 % - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są odpowiednio dla:

a) dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny - zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydane przez dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły,

b) dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, do ukończenia 24 roku życia - legitymacja szkolna,

c) studentów do ukończenia 26 roku życia - legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą,

d) słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, do ukończenia 26 roku życia - legitymacja słuchacza kolegium;

2) 49 % - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych, są odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 1.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku odpowiednio ucznia, studenta lub słuchacza kolegium, jeżeli nie jest on określony w tych legitymacjach.

§ 10. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie studentów - obywateli polskich studiujących za granicą, do ukończenia 26 roku życia, do korzystania z ulgi 37 % - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są odpowiednio:

1) legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą;

2) międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC), okazywana wraz z legitymacją studencką uczelni zagranicznej oraz dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

§ 11. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi 37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych miesięcznych, oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, dla:

1)  nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

2)  nauczycieli akademickich

- są legitymacje odpowiednio nauczyciela lub nauczyciela akademickiego.

§ 12. 1.  Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, zawierające wpisy o uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów albo o wysokości ulgi przysługującej do dnia 30 stycznia 2002 r. lub do dnia 31 lipca 2002 r., poświadczają uprawnienia do ulgowych przejazdów na zasadach i w wysokości określonej w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego do czasu wymiany dokumentu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2006 r., a w przypadku legitymacji studenckich do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-e oraz § 6 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 74) poświadczają uprawnienia do ulgowych przejazdów na zasadach i w wysokości określonej w ustawie , o której mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2002 r.

 

www.pks.legnica.pl
Paweł Miszczuk | Copyright © PKS "TRANS-POL" Sp. z o. o.